SIGLE :EPA

VILLE : Douala

BP: 8202 Douala

TEL : +237 33471891/33471892

FAX : +23733470671

EMAIL : epa347@yahoo.fr

SITE WEB :www.epa-cameroun.com